This job is no longer available.

You can view related vacancies or set-up an email alert notification when similar jobs are added to the website using the buttons below.

Job Description

Departman: Hukuk Müşavirliği
Direkt rapor ettiği pozisyon: Genel Müdür

GÖREV TANIMI:

 • Şirket Üst Yönetimi, Genel Müdürlük birimleri ve/veya Bölge Müdürlükleri tarafından sorulan tüm mevzuatla ilgili hukuki konular hakkında görüş bildirmek,
 • Tüm yeni çıkan mevzuat ve mevzuat değişikliklerini şirket bünyesinde duyurmak
 • Mevzuatta meydana gelen değişimleri bünyesine adapte etmek amacıyla yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapmak
 • Şirkete ait haciz, ihtiyari haciz, üçüncü şahıs ihbarnameleri ile müzekkerelere verilecek cevapları hazırlamak ve gerekli hukuki işlemleri yapmak,
 • Şirket yönetimi tarafından gerek görüldüğünde, şirketi temsilen temas, müzakere ve toplantılara katılmak
 • Adli ve İdari kaza mercileri, hakemler, vergi ve icra daireleri ile noterler tarafından Şirkete yapılacak tebliğleri Genel Müdürlük adına kabul ederek ilgili Müdürlüklere gerekli bildiriyi yapmak
 • Şirketin adli konularda adli ve idari mercilerle olan yazışmalarını yönetmek,
 • Görev alanına giren konularda dava ve takiplerin kadrolu ya da sözleşmeli avukatlarca yürütülmesini kararlaştırmak ve süreç takibini yapmak
 • Takipte bulunan tüm dava ve icra işlerinin durumu hakkında Genel Müdür’e rapor vermek,
 • Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından talep edilen tüm hukuki araştırmaları yapmak, mütalaa vermek, gerektiğinde hukuki konularda açıklamalarda ve önerilerde bulunmak,
 • Fiilen kanuni takibe intikal etmiş bulunan alacakların süratle tahsili hakkında gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Şirketçe akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması, hukuki kontrolünün yapılması ve icra daireleri ve noterlerce gönderilen tebligatları tebellüğ etmek ve gereğini yapmak,
 • Personel ile ilgili hukuki, cezai, idari ya da icrai tüm dava, takip ve diğer iş ve işlemleri yürütmek ve bu kapsamdaki olası sorunları ilgili birimlerle koordinasyon içinde çözme 

 

ARANILAN NİTELİKLER:

 • Lisans mezunu olmak 
 • Minimum 10 yıl çalışmış, tercihen finans sektöründe deneyimli, en az 5 yıl Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak çalışmış olmak
 • Görev alanına giren tüm hukuki konular, mevzuat ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olan, yasaları takip eden özellikle İş Hukukuna hakim, deneyimli
 • Aynı anda birden fazla sorunla başedebilme kabiliyeti ve bu sorunları hukuki çerçevede çözümleyebilme, yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • İyi organizasyon ve planlama becerisi
 • İşi iyi anlama, detaycı, güçlü organizasyon becerisi
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
 
×